Przygotowanie zawodowe

ZAWARCIE UMOWY O PRACĘ W CELU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

Umowę w celu przygotowania zawodowego zawierają pracodawca i młodociany pracownik. Umowa musi być zawarta na piśmie i jest sporządzana w siedzibie cechu. W celu zawarcia umowy młodociany pracownik musi dostarczyć następujące dokumenty:

  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
  • aktualne orzeczenie uprawnionego lekarza stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w określonym zawodzie
  • zaświadczenie o przyjęciu do szkoły branżowej
  • w przypadku uczniów, którzy nie ukończą 15 lat w roku kalendarzowym, w którym podpisują umowę potrzebna jest pozytywna opinia z poradni psychologiczno–pedagogicznej.

Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego z młodocianym zamierzającym dokształcać się w Szkole Branżowej I stopnia powinna być zawarta w terminie umożliwiającym młodocianemu równoległe podjęcie nauki w szkole (we wrześniu). Przygotowanie zawodowe może być prowadzone w zakładach, w których pracodawca lub jego pracownik posiada odpowiednie uprawnienia do szkolenia młodocianych pracowników:


Instruktorzy praktycznej nauki zawodu posiadają: Uprawnienia PedagogiczneStaż PracyTytuły zawodowe
Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawoduStaż pracy w zawodzie, którego dotyczy nauka zawodu (co najmniej)Tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać lub w zawodzie pokrewnym do zawodu w którym będą nauczaćTytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny (czeladnik), którego będą nauczać
Tytuł mistrza w zawodzie, którego dotyczy nauka zawodu lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu
Świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej I stopnia6 lat
Świadectwo technikum, branżowej szkoły II stopnia, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej3 lata
Dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej3 lata
Świadectwo ukończenia szkoły policealnej3 lata
Świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum zawodowego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego4 lata
Świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia i technikum uzupełniającego w innym zawodzie niż prowadzona nauka4 lata
Świadectwo średniego studium zawodowego 4 lata
Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) odpowiednim dla zawodu, którego dotyczy nauka2 lata

PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKA MŁODOCIANEGO

Podpisanie umowy nadaje młodocianemu status pracownika. Wiąże się to z określonymi prawami i obowiązkami pracownika młodocianego. Młodociany jest zobowiązany w szczególności:

  • dążyć do uzyskania jak najlepszych wyników w nauce
  • przestrzegać czasu i porządku pracy ustalonych przez pracodawcę
  • przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych
  • wypełniać systematycznie obowiązki dokształcania
  • odnosić się z szacunkiem do przełożonego i przestrzegać zasad koleżeńskiej współpracy
  • przystąpić do egzaminu czeladniczego po zakończeniu nauki zawodu lub sprawdzającego po zakończeniu przyuczenia

Pracownik ma prawo do wynagrodzenia, które wynosi odpowiednio:

w I klasie – nie mniej niż 5% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej

w II klasie – nie mniej niż 6% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej

w III klasie –  nie mniej niż 7%  przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Wysokość wynagrodzenia podawana jest co kwartał.

URLOPY PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH

Pracownik młodociany ma również prawo do urlopu wypoczynkowego. Jak podaje kodeks pracy: Młodociany uzyskuje z upływem 6 miesięcy od rozpoczęcia pierwszej pracy prawo do urlopu w wymiarze 12 dni roboczych. Po roku pracy zyskuje prawo do urlopu w wymiarze 26 dniu

roboczych, jednak w roku, w którym ukończy 18 lat wymiar urlopu ulega skróceniu do 20 dni roboczych. Pracodawca może na wniosek ucznia udzielić mu urlopu zaliczkowo, jeśli nie nabył do niego jeszcze prawa. Pracownik młodociany ma również prawo do urlopu bezpłatnego w wymiarze nieprzekraczającym łącznie z urlopem wypoczynkowym 2 miesięcy.

OKRES NAUKI ZAWODU

Umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego rzemieślnik zawiera z młodocianym na czas nieokreślony. Okres nauki zawodu wynosi 36 miesięcy.

Dział 9 kodeksu pracy reguluje szczegółowo zagadnienia związane z zatrudnianiem pracowników młodocianych.


© Copyright 2021

Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Rudzie Śląskiej

All Rights Reserved.

Designed By mspit