Zadania Cechu

Zadaniem Cechu jest promocja działalności gospodarczej i społeczno-zawodowej rzemiosła, reprezentacja interesów środowiska

rzemieślniczego wobec organów administracji publicznej, integracja środowiska oraz kultywowanie

tradycji i dorobku rzemieślników. Cech w Rudzie Śląskiej ściśle współpracuje z Izbą Rzemieślniczą w Katowicach

organizując praktyczną naukę zawodu oraz sprawując nadzór nad rekrutacją i procesem

kształcenia uczniów w dualnym systemie kształcenia. W ramach realizacji statutowych zadań Cechu niezwykle ważne jest pogłębienie relacji i utrwalanie więzi społecznych pomiędzy rzemieślnikami zrzeszonymi w naszym Cechu, szkołami branżowym oraz uczniami.

W ramach realizacji powyższych zadań corocznie Cech organizuje uroczyste obchody patronów rzemiosła, św. Józefa i św. Klemensa, których głównym akcentem jest Msza Święta celebrowana, w różnych dzielnicach miasta oraz uroczyste „Pasowanie na uczniów”, połączone ze złożeniem przysięgi na sztandar i wręczeniem certyfikatów przyjęcia do rzemieślniczej „rodziny”.

 

Stałą troską Zarządów Cechu była i jest współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Rudzie Śląskiej. Od samego początku powstania tej instytucji przedstawiciele Cechu pełnią odpowiedzialne funkcje doradcze w Powiatowej Radzie Zatrudnienia, obecnie Powiatowej Radzie Rynku Pracy. Współpraca ta jest niewątpliwie korzystna tak dla bezrobotnych jak i pracodawców. W ten sposób

rzemieślnicy i przedsiębiorcy Cechu wykazują się dbałością o lokalny rynek pracy© Copyright 2021

Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Rudzie Śląskiej

All Rights Reserved.

Designed By mspit